Basisschool Bergop

Visie & Missie

Onze Visie
 
                                                           Samen Bergop, op weg naar ieder unieke toekomst. 

Binnen ons onderwijs zien we 5 kernwaarden terug. 
Kwaliteit - Vertrouwen - Ontdekken - Samen - Eigenaarschap

1. Kwaliteit
Basisschool Bergop staat voor kwalitatief goed onderwijs. Naast de pedagogische basis vinden we een didactische basis ook belangrijk, onderwijs in taal (lezen) en rekenen bepaalt in sterke mate het succes op school en in de latere loopbaan.
Een juiste focus vergroot ieders kans. Op onze school vinden wij het belangrijk dat ieder kind voldoende basisvaardigheden ontwikkeld heeft om zelfredzaam, zelfbewust, proactief en oplossingsgericht te kunnen zijn om de wereld om hen heen en verder weg toe te kunnen treden. In toenemende mate stemmen we vanuit leerlijnen en leerdoelen af op de onderwijsbehoeften van kinderen. De onderwijsbehoefte van de kinderen staat centraal. We vragen ons telkens af: wat heeft het kind nodig, wat doen we als het kind niet goed tot leren komt of juist meer nodig heeft? Op die manier krijgen kinderen zicht op waar zij staan in hun ontwikkeling en wat hun volgende stap is.

Ze komen bij ons tot leren, ontwikkelen hun persoonlijkheid, interesses, talenten en krijgen de ruimte om zich te ontwikkelen tot gelukkige mensen.

2. Vertrouwen
In de onderlinge samenwerking en de samenwerking met en tussen kinderen, ouders en educatieve partners staat vertrouwen in elkaar centraal. Wij vinden het belangrijk dat kinderen vertrouwen in zichzelf én elkaar hebben. Vertrouwen in jezelf betekent geloven in je eigen kunnen. Het betekent niet dat je alles moet kunnen. Het betekent wel dat je gelooft dat je kwaliteiten en talenten hebt en dat je de mogelijkheid krijgt die te ontwikkelen op onze school. Vertrouwen in een ander zorgt ervoor dat je je prettig en veilig voelt bij een ander. Dit zorgt voor een veilig en positief leerklimaat, wat een voorwaarde is voor leren.

3. Ontdekken
Wij willen kinderen helpen om zich te ontwikkelen tot sociale, zelfstandige en kritische burgers. Leerlingen worden voorbereid op de wereld verder weg, een snelgroeiende maatschappij.
Ontwikkelen betekent groeien in kennis en vaardigheden, maar ook ontwikkelen van een eigen identiteit: ontdekken wie je bent met je eigen unieke mogelijkheden en kwaliteiten.

We vinden het belangrijk dat kinderen zich ontwikkelen in taal en rekenen, maar we besteden ook aandacht aan wetenschap en technologie, Engelse taal, sport, kunst en cultuur en digitale vaardigheden. En om onze kinderen goed voor te bereiden op hun toekomst, die er door de vele technologische ontwikkelingen heel anders uit zal zien dan nu, werken wij aan vaardigheden als samenwerken, kritisch en creatief denken en een onderzoekende houding.  De kinderen hebben een actieve rol in de les en gaan zelf op zoek naar oplossingen en antwoorden. Interessante projecten waarbij leren meer wordt dan invuloefeningen. Zelf nadenken over wat te leren en presentaties organiseren, videofilmpjes maken, jong ondernemen, kortom creatief denken en doen.

4. Samen 
Goed onderwijs maak je samen! Samen spelen, samen werken en samen ervaren.

Op Bergop geven we onderwijs vanuit onderlinge verbondenheid en gezamenlijke verantwoordelijkheid. Samenwerken loopt als een rode draad door ons onderwijs. Kinderen leren mét en van elkaar. Ook de leerkrachten en onderwijsondersteuners wisselen kennis en vaardigheden uit om het onderwijs verder te ontwikkelen. Deel uitmaken van een groter geheel maakt dat je je verbonden voelt met elkaar en dat je bereid bent om voor die ander van betekenis te zijn. Samen sta je sterk, samen kun je energie bundelen en veel voor elkaar krijgen. Samen ben je solidair en kun je die ander helpen op die momenten dat het nodig is. Samen betekent voor ons verbinding, dit is nodig om tot ontwikkeling te komen, we richten ons op relatie met elk kind, zodat wij hen echt kunnen 'zien'.

Een voorwaarde voor de ontwikkeling van het kind is een goede samenwerking tussen school en ouders. We brengen samen met ouders en het kind de talenten en kwaliteiten in beeld en spelen hierop in zodat iedereen het beste uit zichzelf kan halen. We willen dit versterken door ook met ouders samen te werken binnen de pedagogische driehoek en educatief partnerschap met hen aan te gaan.

5. Eigenaarschap
Kinderen worden op onze school betrokken bij hun ontwikkeling, we willen kinderen zelf verantwoordelijk maken voor hun eigen leerproces door hen zelf meer regie te geven in hun leren. Daardoor zijn ze meer betrokken en gemotiveerd. Leerlingen stellen, met behulp van de leerkracht, eigen leerdoelen, plannen (deels) zelf hun schooltaken en maken hun ontwikkelingen zichtbaar. Ook leren de kinderen een grote mate van zelfstandigheid aan door deze manier van werken. 
Om dit alles te bereiken, werken ouders, kinderen, leerkrachten samen, met respect voor ieders eigenheid. Samen dragen alle geledingen bij aan het scheppen van een leefbare schoolgemeenschap waarin ieder zich thuis kan voelen.

 
 
 
 

Mooie spreuken en quotes

Wacht niet op een mooie dag, maak er zelf een!