Basisschool Bergop

Medezeggenschap Raad

Wat is de MR?
Wat is een Medezeggenschapsraad
Binnen alle scholen is het gebruikelijk een MR ( medezeggenschapsraad ) te hebben. Hierin hebben ouders van leerlingen én leerkrachten een plaats. In een MR wordt mede het beleid van een school gevormd en getoetst. De MR volgt dus het reilen en zeilen op hun school. De eindverantwoordelijkheid voor de gang van zaken op school ligt bij de directie. Maar in een democratie wordt niet door een groep mensen van bovenaf bepaald wat er gebeurt, zonder dat anderen daar over kunnen meepraten. Ook het mee bewaken van de kwaliteit van het onderwijs behoort tot de taken.

Taken van de MR
De MR vertegenwoordigt de ouders, leerkrachten en leerlingen. Onze MR bestaat uit 4 leden, te weten 2 leerkrachten en 2 ouders.
De taken van de MR zijn als volgt samen te vatten: Het bevorderen van de openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school, Het bespreken van alle aangelegenheden die de school betreffen en het bespreken van de algemene gang van zaken in de school.
Elke basisschool heeft een eigen MR . De taken en bevoegdheden van de medezeggenschapsraad zijn nauwkeurig omschreven in het reglement. Daarbij is er ook een huishoudelijk reglement.

Waarover praat de MR?
De MR praat in haar vergaderingen over uiteenlopende onderwerpen. Voorbeelden hiervan zijn: het schoolplan, personeelsbeleid, besteding van financiële middelen, het formatieplan, de schoolbegroting, plannen betreffende de organisatie van het onderwijs, de schoolgids, organisatie van tussenschoolse en buitenschoolse opvang enz. De MR heeft over bepaalde onderwerpen advies- dan wel instemmingsrecht.

Toehoorders zijn welkom op de vergaderingen van de Medezeggenschapsraad; de vergaderingen zijn immers openbaar. Ook diegenen die interesse hebben in de notulen, kunnen deze inzien. Voor het bijwonen en/of het inzien van de notulen kan men in contact opnemen met
Sandra Simons of Willy Bessems.

Op dit moment bestaat de M.R. uit de volgende personen:

A. Spekreijse:                   personeelsgeleding
R. Huijnen:                        personeelsgeleding
W. Bessems                     voorzitter
S. Simons                         oudergeleding

De MR heeft het jaarverslag van schooljaar 2022-2023 opgesteld. Dat is hier  hier te vinden.

De MR is te bereiken op het volgende mailadres: mr.bergop@innovo.nl

Mooie spreuken en quotes

Wacht niet op een mooie dag, maak er zelf een!