Basisschool Bergop

Medezeggenschap Raad

Sinds 1982 bestaat de Wet Medezeggenschap Onderwijs. Hierin is geregeld hoe ouders en leerkrachten invloed hebben op de organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs. In de MR (Medezeggenschapsraad) zitten zowel vertegenwoordigers van het personeel als van de ouders. De MR van onze school bestaat maximaal uit zes personen: drie gekozen uit of door de ouders en drie gekozen uit het personeel.

De MR heeft als enig orgaan - via de GMR - het recht om met het schoolbestuur over onderwijszaken te overleggen. Bovendien kan de MR instemmen met, dan wel adviseren over een voorstel van het bestuur.

Toehoorders zijn welkom op de vergaderingen van de Medezeggenschapsraad; de vergaderingen zijn immers openbaar. Ook diegenen die interesse hebben in de notulen, kunnen deze inzien. Voor het bijwonen en/of het inzien van de notulen kan men in contact opnemen met
Jamie Berghmans-Wauben of Kirstin Conemans

Op dit moment bestaat de M.R. uit de volgende personen:

A. van Schaijk:                   personeelsgeleding secretaris
R. Huijnen:                         personeelsgeleding penningmeester
K. Conemans                     oudergeleding
J. Berghmans                    oudergeleding

Mooie spreuken en quotes

Wacht niet op een mooie dag, maak er zelf een!